Frequently Asked Questions (FAQ)

Staat uw vraag er niet bij? Stuur deze naar

 1. Wie is belanghebbende?

  Iedereen die binnen 10 keer de tiphoogte van de geplande turbines woont.
 2. Op zee is de ruimte toch beperkt?

  Op zee is er geen beperking aan ruimte. De opgave van wind op land kan zonder enig probleem naar zee worden verplaatst.
  We volstaan hier met het citeren van een website van de overheid:

  https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/

  "Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in een studie(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) vier scenario’s opgesteld waarin het totale vermogen van windenergie op zee in 2050 varieert van 12 GW (wat met de plannen tot en met 2030 al bijna is bereikt) tot 60 GW.
  Bij 60 GW zal het totale oppervlak circa 6.600 vierkante kilometer beslaan (de eerder genoemde ‘1.600 vierkante kilometer tot en met 2030’ plus ongeveer 5000 vierkante kilometer voor de aanvullende 50 GW). Dit is minder dan 12 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee.
  Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de windparken relatief compact gebouwd worden, zodat er een vermogen van circa 10 megawatt per vierkante kilometer is. Deze relatief hoge vermogensdichtheid is mogelijk door de trend naar steeds grotere windturbines. Uit onderzoek(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) blijkt dat deze turbines relatief dichter op elkaar kunnen staan zonder dat de ze elkaars wind te veel afvangen en de opbrengstverliezen van het windpark te hoog oplopen.
  Als we er van uit gaan dat de ruimte tussen de windturbines bruikbaar is voor andere doeleinden, bedraagt het ruimtebeslag van alleen de turbines en platforms van het net op zee, inclusief veiligheidszones, bij een totaal vermogen van 60 GW ongeveer 0,1 procent van het NCP. Bij minder dan 60 GW zal het ruimtebeslag uiteraard kleiner uitvallen."

 3. Wat vindt Windalarm van kernenergie?

  Windalarm neemt geen standpunt in over opwek- of opslagtechnieken.

  De ondernemingen die energie willen opwekken of opslaan bepalen dat zelf aan de hand van de best beschikbare technieken.

  De overheid hanteert algemene uitgangspunten: zonder CO2 uitstoot, de opwekking moet marktconform zijn, de onderneming geniet de voordelen van exploitatie maar is ook verantwoordelijk en aansprakelijk. En deze aansprakelijkheid kan niet worden ontlopen door een faillissement.

  Van kernenergie is bekend dat er altijd een vorm van staatssteun nodig is geweest, hetzij in de vorm van subsidies en garanties, hetzij in het vermaatschappelijken van de risico's en kosten. Zo hadden exploitanten van kerncentrales geen dekkende WA-verzekering en is bij een eventueel faillissement de erfenis voor de overheid. Als dat nu anders is zal dat blijken uit de initiatieven die marktpartijen wellicht hebben. 

  Ook is er overheidtoezicht en bepaalt uiteindelijk de toezichthouder wat 'veilig' is. Daarmee kan de exploitaint altijd wijzen naar zijn 'license to operate'. Het risico op een nucleair ongeval is altijd aanwezig. Dat is bij wind- en zon niet het geval.

  Met klimaatverandering bestaat de kans dat Nederland als laagliggend gebied te maken krijgt met (permanente) overstroming. Dit is een mondiaal risico voor centrales en opslagplaatsen van nucleair afval. Dit moet worden betrokken in de risicoberekeningen. Deze risicoberekeningen die worden gemaakt (Probability Risk Assessments) zijn overigens altijd triviaal omdat deze zijn beperkt tot de voorstelbare risico's van dat moment. Niet op de zaken die niet voorzien zijn maar wel kunnen gebeuren.

 4. Wordt de visserij niet benadeeld door Wind op Zee?

  Nee de directe gevolgen daarvan zijn zeer beperkt. 

  Indirect profiteren vissers van Wind op Zee omdat de biodiversiteit en de hoeveelheid biomassa sterk toeneemt door windturbines. De zee zal hierdoor visrijker worden en de opbrengsten nemen daarmee toe.

  https://windopzee.nl/onderwerpen-0/effect-op/activiteiten/visserij/

  Daar staat het volgende te lezen: De gebieden waar in deze periode nog geen windparken stonden, maar waar uiterlijk 2030 wel windparken komen te staan, leverden onze kottervisserij toen samen gemiddeld 1,52 miljoen euro per jaar op.

  Dat bedrag komt overeen met de opbrengst van één turbine.