Netbeheerder: Energiewet heeft geen enkele prikkel voor efficiënt gebruik van netwerk

Onbekend

Datum: 13-2-2021 Solarmagazine

Bij de herziening van de Energiewet is niet voorzien in stimulansen om windparken en zonneweiders te plaatsen daar waar de kabels al liggen. De businnesscase van de ontwikkelaar wordt dan leidend. De inwoners betalen de rekening.

De Energiewet kent nog te veel open eindjes bij de verduidelijking van de aansluit- en transporttaak. Bovendien ontbreekt een invoedingstarief voor producenten. Dit stelt Netbeheer Nederland.

Netbeheer Nederland schrijft in haar reactie op de internetconsultatie van de nieuwe Energiewet dat deze voor de netbeheerders doorslaggevend is om de grote maatschappelijke verandering die de energietransitie met zich meebrengt te kunnen faciliteren. ‘Zo zullen we de komende 10 jaar onder andere het elektriciteitsnet verdubbelen en het gasnet geschikt maken voor nieuwe gassen, waaronder waterstof. Voor de netbeheerders – als medeontwerpers van het nieuwe integrale energiesysteem - markeert de Energiewet een belangrijke verandering van hun rol. De bewoordingen in de bestaande en nieuwe wet illustreren dit: van netbeheerder naar systeembeheerder, die het ontwikkelen van het integrale energiesysteem als belangrijke taak heeft.’

Veel moet uitgewerkt of mist

Het wetsontwerp biedt daar volgens de netbeheerders een goed kader voor, maar veel moet nog worden uitgewerkt of mist nog. ‘Naast snelle verdere invulling van lagere regelgeving, nog voor de wet naar het parlement gaat, vragen we om een jaarlijks terugkerend adaptief pakket aan korte wijzigingen in de wet- en regelgeving, om belangrijke ontwikkelingen steeds te kunnen verankeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een jaarlijkse Energiesprint, vergelijkbaar met het jaarlijkse Belastingplan.’

De netbeheerders stellen al vooruit te kijken naar het jaar 2050 en werken het kader uit waarbinnen de samenleving de definitieve keuzen zal maken voor energiebronnen en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur. ‘Op grond daarvan is duidelijk dat het energiesysteem van de toekomst gebaseerd is op systeemintegratie waarin verschillende energiedragers, waaronder elektriciteit en gas, met elkaar verbonden zijn. Die systeemblik ontbreekt naar het oordeel van de netbeheerders nog te veel in het wetsontwerp. De Energiewet is desondanks een goede stap in die richting en maakt deel uit van dit kader – en we zijn dan ook op hoofdlijnen positief. Om de wet echter toekomstbestendig en transitieproof te maken, is er op veel punten concrete uitwerking nodig. Dat neemt echter veel tijd in beslag; die tijd hebben we niet. De samenleving kan niet wachten op netbeheerders die gedwongen zijn te wachten op onderliggende wet- en regelgeving.’

Zaken prioriteit geven
De netbeheerders doen in hun consultatiereactie een dringend appèl op de overheid om een aantal concrete zaken prioriteit te geven. Allereerst gaat het om een snelle uitwerking van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen (MR’en). ‘Door het ontbreken van de onderliggende AMvB’s en MR’en geeft de voorliggende tekst geen volledig beeld. Wij pleiten daarom voor snelle uitwerking van deze lagere regelgeving, in ieder geval vóórdat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan het parlement’, aldus de netbeheerders.

Ook pleit Netbeheer Nederland voor betere inpasbaarheid van innovatieve ontwikkelingen: ‘Juist bij een traject als de energietransitie zijn innovatie en experimenten van grote waarde. Alle betrokken partijen zijn immers nog aan het ontdekken wat de volgende stappen zijn. Dat vraagt om een raamwerk waarbinnen – in onderliggende wetgeving – de mogelijkheden voor toepassing snel en soepel kunnen worden uitgewerkt. Het raamwerk van de Energiewet is hiervoor nu nog niet toereikend op bijvoorbeeld het gebied van waterstof en systeemintegratie en in het algemeen ten aanzien van de mogelijkheid tot experimenteren.’

In het wetsontwerp wordt volgens de netbeheerders verder te veel opengelaten hoe de toekomstige tariefregulering de duurzaamheid zal gaan stimuleren. ‘Met het oog op de majeure investeringsopgaven van de netbeheerders in de energietransitie biedt dit wetgevend kader te weinig zekerheden om die te financieren. In het wetsontwerp is hier te weinig aandacht voor.’

Transportprognoses vastleggen

Omdat huishoudens en bedrijven zelf actief aan de slag gaan met het produceren van elektriciteit en het leveren van flexibiliteit aan de markt en de netbeheerders, zullen in de toekomst de transportstromen veel volatieler en minder goed voorspelbaar zijn.

Netbeheer Nederland hierover: ‘Dit heeft gevolgen voor de rol die de netbeheerders in het energielandschap krijgen en de informatie die nodig is om het systeem stabiel te houden, bijvoorbeeld waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd en wat de juiste transportprognoses zijn. Het ontbreken van een wettelijke basis voor onder andere het maken van transportprognoses is dan ook nog een omissie.’

Open eindjes aansluit- en transporttaak

Netbeheer Nederland stelt verder dat bij de verduidelijking van de aansluit- en transporttaak nog veel open einden in lagere regelgeving uitgewerkt dienen te worden. Hierdoor is een volledige beoordeling van de Energiewet voor de netbeheerders nu nog niet goed mogelijk.

Verder betreurt Netbeheer Nederland het ontbreken van een invoedingstarief. ‘Hierdoor worden producenten op geen enkele wijze gestimuleerd tot efficiënt netgebruik. Netbeheer Nederland verzoekt de minister dit punt aanhangig te maken in de Europese Unie.’

‘De netbeheerders zijn er voorstander van om de netwerktarieven in het kader van de energietransitie verder te differentiëren’, vervolgt men. ‘De netbeheerders pleiten er op voorhand voor om in de AMvB tariefstructuren in ieder geval de volgende zaken te overwegen: de introductie van een invoedingstarief; de afschaffing van de volumecorrectiefactor; en meer ruimte voor afwijkingsmogelijkheden indien sprake is van overeenstemming daarover tussen klant en netbeheerder.’

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Tags:

pageviews: 7818

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Vlottrekken energietransitie