Het plan: sneller meer resultaat

Windturbines zijn een middel om de CO2 uitstoot te beperken. De noodzaak dit te doen is groot. Wij willen dit versnellen, In deze position paper kunt u lezen hoe.

Uit de recente doorrekening van Urgenda blijkt dat verdere uitbreiding van wind op land geen voorwaarde is om klimaatneutraal te zijn in 2030. We verwijzen naar hun uitgebreide pakket van maatregelen die overheden kunnen nemen om de CO2-uitstoot snel te verlagen.

De noodzaak daartoe is evident en wordt in de bevolking breed erkend. Wij willen deze urgentie terugzien in een nieuw regeerakkoord. In de vorm van fiscale sturing en zo min mogelijk afhankelijkheid van beperkende subsidiebudgetten.

Maak maximaal gebruik van de wettelijke bevoegdheden om bedrijven te dwingen tot milieumaatregelen. De meeste electriciteit (77%) wordt verbruikt door het bedrijfsleven. Zij hebben de plicht milieumaatregelen te nemen indien deze binnen 5 jaar terug worden verdiend. De gemeente handhaaft deze plicht onvoldoende. Terwijl daar de meeste winst te halen is. Richt hiervoor een lokaal energiefonds op naar Limburgs voorbeeld.

Windcoöperaties en gemeenten kunnen namens de inwoners en ondernemers mee-investeren in extra turbines op zee. Waarom geen gemeentelijke molens op zee? Een grote molen op zee vervangt er vier die op land zijn gepland. Zo maken we meters zonder onnodige nadelen.

Als alle daarvoor geschikte grote daken belgd worden met zonnepanelen dan staat dat gelijk aan vele windturbines. Dit moet verplicht worden voor elk gebouw dat daarvoor geschikt is.

Heroverweeg geplande investeringen in het hoog temperatuur warmtenet. Dit net is achterhaald vanwege de afhankelijkheid van fossiele warmte. Heroverweeg de net geopende biomassacentrale. Deze stoot meer uit dan een kolencentrale. Dit is landelijk bezien een beleidsmatige fout geweest. Dergelijke centrales zorgen voor grootschalige ontbossing. Daar kunnen windmolens niet tegenop draaien.

De afvalverbrander in het Havengebied (de AVI-West) is nu de grootste uitstoter van CO2. Het afval wordt als rook in de atmosfeer geloosd. De uitstoot per opgewekte kilowattuur Kwh is vergelijkbaar met een oostduitse bruinkoolcentrale (het verbranden van groente is 'CO2 neutraal').
Door de verkoop van de AVI-West krijgt de gemeente mogelijk belang bij preventie en hergebruik. Als zij zich tenminste niet in het verkoopcontract tot gedwongen winkelnering verplicht.

Stimuleer economische activiteiten die zich richten op het vastleggen van CO2. Zoals de teelt van zeewier. Het beperken van uitstoot is niet voldoende om klimaatverandering te beperken. We moeten de geschiedenis van decennia lang uitstoten deels terugdraaien om weer binnen veilige klimaatgrenzen te komen. Dit biedt mogelijkheden tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in de haven.

Stimuleer ook economische activiteit die vervuilende activiteit vervangt. De economische transitie die nodig is, betreft meer dan energie. Zie hiervoor onder andere DrawDown.

  1. Joop.NL Kappen van oerbossen voor Nederlandse biomassa is géén ‘fake-nieuws
  2. NOS: Onderzoek: biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan steenkoolcentrales
  3. Trouw, 27-11-19: Met biomassa subsidieer je klimaatverandering

Tags: