Nieuwsbrief Windalarm juni 2022

Nieuws

Datum: 25-6-2022 bron: Port of Amsterdam

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

Eén ding is zeker: het college blijft inzetten op windturbines in en buiten het havengebied. Wij zullen gesprekken  blijven voeren met gemeente, initiatiefnemers, omwonenden, andere belanghebbenden, raadsleden, experts, juristen. We blijven ons best doen duidelijk te maken dat industriële windturbines bij woonwijken en in stadsnatuur geen goed plan zijn en de gemeente zich moet richten op alternatieven: grootschalige isolatie, zon-op-dak (bewoners, woningcorporaties, bedrijven, scholen), wind-op-zee (burgerwind).

Stedelijke Adviesraad RES Amsterdam

Om een positief gevolg te geven aan de opgedane ervaring uit de reflectiefase is een nieuwe adviesraad opgesteld. Deze Stedelijke Adviesraad RES Amsterdam (SARA) is een initiatief van de voormalige stedelijke klankbordgroep. Voor- en tegenstanders van turbines in de stad (en buiten de haven) waren gefrustreerd over de werkwijze en hebben een gemeenschappelijk statement geschreven en zich “onafhankelijk” verklaard van de gemeente. De wethouder heeft SARA erkend als gesprekspartner voor het verdere traject. 

In de SARA zijn de meest relevante belanghebbenden vertegenwoordigd, waaronder de initiatiefnemers (Amsterdam WIND), natuur- en milieufederatie, klankbordgroepleden natuur, volkstuinparken, artsen en omwonenden uit alle zoekgebieden. De gemeente wil vooral dat de SARA input levert voor de komende Plan MER (milieu en effectrapportage) rond de windturbines in Amsterdam.

De Plan MER is toegezegd door de oud-wethouder, nadat leden van Windalarm, natuurorganisaties, volkstuinders en andere klankbordgroep deelnemers hierom hebben gevraagd tijdens de reflectiefase.

Nieuw college, coalitieakkoord en wethouder Zita Pels

Op 25 mei is het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd door het nieuwe college van Pvda, GroenLinks en D66. De 9 wethouders zijn gepresenteerd, waaronder de nieuwe wethouder duurzaamheid Zita Pels (GroenLinks).

Oud-wethouder Marieke van Doorninck moest vertrekken. Zij was liever doorgegaan, maar haar positie was onhoudbaar. In Het Parool is gesuggereerd dat alles erop wijst “dat Van Doorninck het veld heeft moeten ruimen vanwege de problemen rondom de komst van windmolens in de stad”. Meer waarschijnlijk is dat het een optelsom was en meer dossiers een rol speelden. 

De eerder dit jaar opgestapte klankbordgroep deelnemers, waaronder bewoners, artsen, volkstuinders en andere belanghebbenden hopen dat nieuwe wethouder Zita Pels het contact met hen en de Amsterdammers wil verbeteren.

Windalarm is van meer kanten gewaarschuwd voor de wethouder. Pels heeft ervaring opgedaan als lid van Provinciale Staten Noord Holland (waar haar collega Edwin Stigter zich actief bemoeide met klimaatbeleid en het loslaten van de 600 meter afstandsnorm). Pels is naast klimaat ook verantwoordelijk voor volkshuisvesting. Zij zal moeten zorgen voor woningisolatie, warmtepompen, etcetera. Veel ruimte dus om actief met de energietransitie aan de slag te gaan.

Draagvlak voor windturbines in Amsterdam daalt

Windalarm heeft van meet af aan beweerd dat als bewoners vooraf goed en eerlijk worden geïnformeerd over alternatieven en gevolgen van windturbines in stadsnatuur en op korte afstanden (ca. 500 meter) van woonwijken, er geen draagvlak onder bewoners (ook niet buiten de zoekgebieden) is te vinden in Amsterdam. Wij krijgen daarin nu gelijk.

In de tweede helft van 2020 heeft de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente onderzoek gedaan, en vond toen dat 65% van de ondervraagde Amsterdammers voorstander was van meer windturbines.

Na een recente ondervraging stelt OIS vast dat het draagvlak is gekrompen tot 52 procent. In geheel Noord, dus niet alleen in de zoekgebieden, is het draagvlak inmiddels gehaald van 62 procent in 2020 tot 45 procent dit jaar. En in Zuidoost daalde het aandeel voorstanders van 60 procent naar 43 procent.

Een ander teken dat windturbines minder wenselijk zijn, dan verondersteld door GroenLinks en hun (ex-)wethouder, vormen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen eind maart. Het is opmerkelijk dat de steun voor GroenLinks rond sommige zoekgebieden, waaronder Kadoelen en Elzenhagen in Noord en IJburg, (bijna) halveerde ten opzichte van 2018. Parool-journalist Koops stelt dat dit ”waarschijnlijk samenhangt met de windmolendiscussie”.

Adviezen expertgroepen en klankbordgroepen

Een belangrijk onderdeel van de reflectiefase, die van september tot april duurde, zijn de expertgroepen (gezondheid, natuur en leefomgeving) en de daaraan gelieerde klankbordgroepen.

Op samenstelling en functioneren van de RES Expertgroep Gezondheid is veel kritiek geuit, onder meer vanuit de klankbordgroep gezondheid. Een van de experts, Dick Bijl, is opgestapt.

In het rapport bevelen de experts van RIVM en GGD aan om strengere geluidsnormen te stellen voor windturbines. De door de experts voorgestelde grenswaarde van 45 Db (conform de bestaande en volgens sommigen achterhaalde WHO norm) vinden de klankbordgroepleden ‘onverantwoord hoog’.

De RES Expertgroep Natuur heeft een eindrapport gepresenteerd, maar is in de aanbevelingen weinig specifiek en veel ruimte open voor discussie. De klankbordgroep natuur, waaraan experts van Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Vogelwerkgroep Amsterdam en vertegenwoordigers van allerlei organisaties van omwonenden, waaronder Windalarm, deelnamen, heeft een eigen adviesgeschreven. Hierin staan duidelijke, uitgebreide richtlijnen en randvoorwaarden. Dit beschouwen wij als een succes van de reflectiefase.

Klankbordgroepleden Heleen van den Hombergh en Anja Rutgers van der Loeff hebben in twee verschillende raadssessies het advies en het belang van de randvoorwaarden onder de aandacht gebracht bij de raadsleden, zowel bij de oude als nieuwe wethouder duurzaamheid. Dit is ter informatie geweest; het klankbordadvies is dus niet “aangenomen”.

Waar is het afwegingskader?

De gemeente zou een afwegingskader maken, besloot de raad in februari per motie 79. Daarin heldere criteria over

  • Hinderbeleving en gezondheid
  • Externe veiligheid
  • Ecologie, natuur en landschap en
  • Energieopbrengst

Dat was duidelijke taal!

De gemeente heeft op 10 mei gezegd dat deze onderwerpen expliciet aan de orde komen in het document Signalen uit de Stad... dit document is in februari per amendement 112 nu juist als afwegingskader afgekeurd. Volgt u het nog?
Er is dus nog steeds geen afwegingskader, de gemeente schuift dit al twee en een half jaar voor zich uit. Wel liggen er nu
ingrediënten , zoals het advies Randvoorwaarden van de klankbordgroep Natuur. En in Signalen uit de Stad staan ook wel dingen, maar er staat vooral veel NIET in. Natuurbeschermingsorganisaties bijvoorbeeld hebben er geen stem, en buurgemeenten ook niet.

Buurgemeenten

 De Amsterdamse zoekgebieden zoeken overal de grenzen met de buurgemeenten op. Sinds Weesp geen buurgemeente meer is zijn dat er 7. Buurgemeenten hebben bezwaar gemaakt: hun af te wegen waarden komen niet in enig afwegingskader tot uiting, terwijl hun inwoners juist wel tot de gehinderden tot zeer gehinderden behoren. Het is nog steeds de vraag hoe Amsterdam om zal gaan met hun verzoeken en eisen.

Omwonenden Noorder IJplas in participatiestaking

Omwonenden van de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein, die door gemeente zijn gevraagd zijn uitgenodigd voor omgevingsberaden, weigeren om nog langer mee te praten over de windmolenplannen voor dit gebied.

Ze zijn in ‘participatiestaking’ gegaan.

Voor de Noorder IJplas heeft wethouder van Doorninck besloten dat het Participatieproces parallel aan de ProjectMER verloopt. Omwonenden worden tijdens het participatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang van de ProjectMER. In het Participatieplan staan vijf omgevingsberaden beschreven. Hiervoor werden omwonenden binnen een straal van 1500 meter rond het projectgebied uitgenodigd. Het beraad werd gemaximeerd tot 40 deelnemers. Bij het derde beraad waren nog 16 deelnemers over.

Deelnemers vertelden ons dat discussies werden gemeden. De bewoners vroegen onder meer om de sociale effecten van het project in beeld te brengen en legden de volgende eisen neer: het toevoegen van een objectief draagvlakonderzoek, een inventarisatie van de woningwaardedaling en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) aan de ProjectMER. De coöperaties (verenigd in Amsterdam WIND) gingen daar niet mee akkoord. De betrokken bewoners van de omgevingsberaden zijn nu dus in ‘staking’ en hopen op een gesprek met de nieuwe wethouder.

Geen referendum WT’s in provincie Noord-Holland

Windalarm wilde graag een referendum over de nieuwe  Omgevingsverordening van de provincie waarin de afstand geregeld wordt. Die gaat in onze provincie terug van 600 naar 300 meter, zo heeft een meerderheid in Provinciale Staten eind mei van dit jaar besloten.

Maar gaat het Noord-Hollands referendum over de minimale afstand tussen windturbines en woningen niet door! GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD vinden dat de klimaatcrisis ’spoedeisende en dringende provinciale belangen’ omvat die niet voor een raadgevend referendum in aanmerking komen.

Het standpunt van Provinciale Staten betekent dat de hoge molens die Amsterdam bij de Noorder IJplas wil bouwen een stap dichterbij komen, met gevolgen voor zowel bewoners en stadsnatuur in Amsterdam alsook effecten op onder meer woningbouwplannen in de buurgemeenten.

Wat kunt u doen?

Wij zoeken mensen die zich willen inzetten voor Windalarm. Als je nog niet actief bent, dan nodigen we je van harte uit om dat alsnog te worden.

Windalarm bestaat uit vrijwilligers die op informele basis samenwerken, vooral via social media en appgroepen. We kunnen elke aangeboden hulp gebruiken, en vooral:

  • Organisatoren, bewoners die een netwerk (willen) onderhouden in hun eigen wijk
  • Specialisten voor PR en communicatie, die content schrijven en op de website zetten
  • Juridische kennis

Je zal niet de eerste zijn die tijdens het actievoeren nuttige contacten opdoet voor in je eigen buurt of voor in je professionele netwerk. Dus stuur een mail naar relaties@windalarm.org, en je hoort van ons!

Doneer aan Windalarm!

Alle mensen werken voor Windalarm op vrijwillige basis. Met een financiële bijdrage helpt u ons om megawindturbines ver van woonwijken en waardevolle natuurgebieden te houden. Uw bijdrage wordt ingezet voor juridische acties, contra-expertises, het verder uitbouwen van dit burgerplatform, om zo een onderbouwd en gebundeld geluid te laten horen aan de volksvertegenwoordigers. Daarnaast bereiden we juridische stappen voor tegen de gemeente.

Dat kost allemaal geld, en daarom vragen we u een bedrag te doneren. Alvast dank!

Deel dit bericht

pageviews: 8137

tinyurl: link