De gegevens en argumenten

Veelgestelde vragen vindt u hier. Kijk ook in het documentenoverzicht. Suggesties e.d. kunt u sturen naar redactie@windalarm.amsterdam.

Wind op zee levert meer op

Naarmate windturbines hoger worden, neemt hun capaciteitsbenutting (in vollasturen) toe. Vervanging van een 1 MW windturbine door een 4 MW exemplaar levert daarom niet 4x, maar circa 8x meer hernieuwbare elektriciteit op Dat is goed voor het klimaat. De norm is nu 200 meter en hoger. Op land kiest men veelal voor kleinere molens. In Amsterdam geldt een hoogtebeperking van 150 meter vanwege de radarinstallatie van Schiphol. Daardoor zijn er veel meer kleine turbines nodig. Deze zijn alleen niet rendabel zonder extra subsidies. Marktgewijs een tranendal.

lees verder

Turbines zijn schadelijk voor de gezondheid

Van dieren is bekend dat zij door laagfrequent geluid worden verdreven. Nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek kunnen worden. Audioloog Jan De Laat bepleitte onlangs bij EenVandaag een norm van 10 keer de ashoogte als afstandsnorm. Ook het voorzorgsbeginsel verplicht de overheid tot voorzichtigheid.

lees verder

Windmolens maken wel degelijk ziek II

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

lees verder

Hoofdgroenstructuur Amsterdam verhindert windturbines in natuur

De Amsterdamse Hoofdgroenstructuur is weinig bekent bij de Amsterdammers. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld. In de structuurvisie is de benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam minimaal wil borgen, vastgelegd als de Hoofdgroenstructuur. Het groen in en om de stad draagt immers in hoge mate bij aan de kwaliteit van de Amsterdamse woon- en werkomgeving. Het is één van de redenen waarom Amsterdam populair is als vestigingsplaats.

lees verder

Slagschaduw en knipperlicht

Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken een flikkerende slagschaduw over de omgeving. Dit wordt door veel mensen als zeer hinderlijk ervaren.

lees verder

Woningen dalen in waarde

Door de nadelige effecten voor bewoners dalen woningen met windmolens tot 150 meter en binnen 600 meter met tenminste 10 % in waarde. Tot 2 km is dat 2.5 %. Wanneer tienduizend woningbezitters in IJburg/Durgerdam -die gelokt zijn met rust en uitzicht- een vergoeding voor planschade willen, loopt dit in de honderden miljoenen.

lees verder

Lokaal draagvlak ontbreekt

Een draagvlak onderzoek, door de gemeente zelf, laat zien dat een ruime meerderheid (61%) van de IJburgers en Zeeburgereilanders tegen het plaatsen van windturbines in hun eigen buurt is. Slechts 26 % is voorstander. Dit onderzoek heeft echter plaatsgevonden zonder vooraf de juiste voorlichting te geven. 

lees verder

Draagvlak is niet te koop

Het Amsterdamse bestuur hoopt door middel van “lokaal eigendom” van de windturbines draagvlak te creëren. Bij de Noorderijplas, waar al meer concrete plannen zijn, bestaat “lokaal eigendom” mede uit bedrijven zoals Redbull, Hema en FEBO die toevallig in Amsterdam-Noord een kantoor hebben.

lees verder

Landschapspijn

Windturbines leiden volgens het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) voor steeds meer mensen tot ‘landschapspijn’. “Het landschap is voor de mensen die erin wonen, werken en recreëren een belangrijke basis voor zelfherkenning en identiteit.

lees verder

Aantasting groene zones en biodiversiteit

Amsterdam heeft een lange traditie in ruimtelijke ordening. Stedelijke uitbreidingen zoals IJburg worden zorgvuldig met afweging van alle belangen tot stand gebracht. Op elk detail wordt gelet. Groene buitengebieden zoals het Buiten-IJ, Waterland en Amstelland zijn daardoor nog intact.

lees verder

Windturbines zijn industriële installaties

De windturbine technologie heeft zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkeld. Van kleinschalige molens bij boerderijen tot industriële installaties van meer dan 200 meter hoog. Ze maken lawaai, bewegen permanent, geven slagschaduw, zijn voorzien van rode knipperlichten bij nacht, en trekken alle verhoudingen uit het (stedelijk) landschap.

lees verder

Zonnepanelen beter inpasbaar en leveren meer op

De potentie van zonnestroom is in Amsterdam ongeveer het tienvoudige van de 17 turbines die men wil bijplaatsen. Dus met iets (10%) meer ambitie op zongebied zijn de turbines al minder nodig.

lees verder

Windturbines op land: een dure hobby

In 2013 is er een landelijk energie akkoord gesloten met een wind-op-land ambitie. Dat leek toen een logische keuze want wind-op-zee was tot twee keer duurder. Inmiddels is wind-op-zee goedkoper dan wind-op-land.

lees verder

Wat zijn de plannen voor wind op zee?

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

Is de ambitie van de gemeente in lijn met het klimaatakkoord?

De windmolens die de gemeente wil bijplaatsen voorzien in 3% van het energieverbruik van de gemeente. Het grootste deel (77%) wordt verbruikt door ondernemers. Door de opbrengst uit te drukken in het aantal huishoudens wat van stroom wordt voorzien lijkt het indrukwekkender dan het is. Er is ook geen rekening gehouden met meer stroomverbruik door elektrisch rijden, verwarmen en koken. Er is dus meer nodig dan past binnen de gemeentegrenzen.

lees verder

Drogredenen om toch nog windturbines op land te plaatsen