Draagvlak enquête windturbines in Amsterdam

Nieuws

Datum: 27-11-2021

Wij roepen u op om volgende nieuwe windmolen enquête van de gemeente Amsterdam in te vullen. Dat kan geheel anoniem. Daarmee laat u zien dat windmolens bij woonwijken en in de natuur geen goed idee is. Doe dat deze week daar de enquête nog tot 5 december openstaat. Klik hiervoor de volgende link.

Dwingende enquête

In het kader van de huidige “reflectie fase” rondom het plaatsen van windmolens heeft de gemeente besloten tot het consulteren van haar inwoners. Het bijzondere van deze enquête is dat het stelt dat de 17 windmolens er in Amsterdam sowieso gaan komen. Dat is onjuist omdat de randvoorwaarden m.b.t. de gezondheid nog moeten worden vastgesteld. De huidige geluidsnorm is onlangs door de Raad van State van tafel geveegd omdat deze niet op wetenschappelijke gronden is vastgesteld.  Windturbines kunnen dan zomaar onmogelijk worden op de meeste plekken. De enquête dwingt u ook om te kiezen tussen aantasting van natuur en landschap of tot het geven van (ernstige) overlast voor duizenden mensen. In de praktijk is deze keuze er niet eens. Alle locaties buiten de haven gaan zowel een impact hebben op duizenden inwoners als wel op open landschap en natuur. Ze komen immers precies aan de randen van de stad waar woonwijken en recreatiegebieden elkaar raken. Ondanks het sterk sturende en manipulatieve karakter van de enquête en de veelal onvolledige of soms onjuiste informatie verzoeken wij u deze toch in te vullen. Er zijn voldoende commentaarvelden om de gemeente duidelijk te maken dat u geen windturbines bij woonwijken noch in de natuur wilt. Windalarm zal er op toezien dat dergelijke commentaren voldoende verwerkt worden en gepubliceerd worden.

Nogmaals kort onze argumentatie

Leg uit dat Amsterdamse windturbines niet thuishoren dicht bij woonwijken, recreatie en volkstuinen en ook niet in waardevolle natuur dan wel landschap. Dat turbines daar juist het draagvlak voor de energietransitie ondermijnen. Dat de realisatie daarvan uiterst moeizaam zal zijn, tegen de tijdgeest in. Dat het klimaatakkoord helemaal geen windturbines voorschrijft aan Amsterdam. Dat de ambitie van het klimaatakkoord voor wind en zon op land al is bereikt en dat voor verhoging van die ambitie eerst zou worden gekeken naar Wind op Zee en naar Zon op Dak. En dat juist daar genoeg potentieel is voor de verhoging van de nationale ambitie in lijn met alle klimaatdoelstellingen. Dat als we de klimaatakkoordopgave gelijkmatig uitsmeren over het hele Nederlandse landoppervlak Amsterdam helemaal geen turbines buiten de havens nodig heeft om haar bijdrage te leveren zeker als we de bevolkingsdichtheid meetellen en rekening houden met veel zon op land en op dak in de gemeente. Het betreft hier een kwestie van ruimtelijke ordening, belangen moeten zuiver worden afgewogen liefst in nationaal verband. Bovendien zijn windturbines in Amsterdam veel duurder dan op zee door dat het in Amsterdam maar matig waait en de turbines vanwege Schiphol niet hun maximale hoogte kunnen hebben.

De geluidsnormen van het RIVM verhinderen niet dat ca 10% van omwonenden (ernstige) geluidsoverlastoverlast ondervindt. Onderzoek van o.a. professor audioloog De Laat toont aan dat ultrasoon geluid wel degelijk tot gezondheidsklachten kan leiden. Voorzorgsbeginsel moet daarom gehanteerd worden. De 2e kamer heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen om het RIVM  de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines nader te laten onderzoeken. Amsterdam dient dat onderzoek af te wachten en daar niet op vooruit te lopen met eigen of achterhaalde geluidsnormen. 

Gaat u alstublieft nu naar de enquête.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 14570

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid