Nieuwsbrief Windalarm regio Amsterdam

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


Nu het zomerreces voorbij is, komt de gemeentelijke politiek op gang. Het college gaat onder leiding van wethouder Marieke van Doorninck stug door om zonder enig draagvlak windturbines te plaatsen vlak bij onze huizen en in onze waardevolle natuur. In deze nieuwsbrief een overzicht van de ontwikkelingen.


Burgerberaad


Wethouder Marieke van Doorninck had op 12 september nieuws: Amsterdam gaat een burgerberaad instellen om draagvlak voor het klimaatbeleid te vergroten. <link volkskrant> Honderd willekeurig gekozen burgers gaan vanaf december samen bepalen welke maatregelen de gemeente zou moeten nemen. Addertje onder het gras: over windturbines mag het burgerberaad niks zeggen.

Volgens woordvoerder Joost de Groot van Windalarm is het burgerberaad in principe goed nieuws: "Het is heel mooi dat de burgers mogen meepraten over moeilijke beslissingen die genomen moeten worden, dat zou de gemeente vaker moeten doen. Anderzijds is het natuurlijk onverdedigbaar dat de plannen voor 17 windturbines buiten dit beraad worden gehouden. Die honderd Amsterdamse burgers zouden daar echt niet voor stemmen."


Reflectiefase


De acties van Windalarm en andere bezorgde inwoners van Amsterdam hebben geleid tot het inlassen van een zogenaamde ‘reflectiefase’. <link nieuwsbericht 27 mei> De gemeente gaat tussen nu en december het informatieproces tot dusverre evalueren. Ook wordt een afwegingskader opgesteld voor de volgende stap: waar kunnen windturbines komen? 

De regels voor de reflectiefase zijn onduidelijk en chaotisch, en er is geen reden om aan te nemen dat het college zich voortaan democratischer zal opstellen. Dit werd direct de eerste week al bevestigd, toen de gemeente een klankbordgroep <link nieuwsbericht site wa> wilde instellen met 57 voorstanders, zoals milieuorganisaties en datacenters, en slechts vier tegenstanders. Dat heeft Windalarm weten te verhinderen.

We houden jullie de komende maanden op de hoogte van de vorderingen in de reflectiefase. Windalarm zal betrokken zijn bij zoveel mogelijk klankbordgroepen, en onophoudelijk beargumenteren dat er alleen in de haven windturbines mogen komen; op andere plaatsen zijn turbines schadelijk, onnodig, en niet rendabel. 


Milieudefensie en Greenpeace


De felste voorvechters van windturbines op land vinden we helaas in de hoek van milieuorganisaties: Milieudefensie en Greenpeace. Zij tonen geen begrip voor schade aan mens, dier en groene omgeving. Ze noemen windturbines in onze omgeving zelfs 'rechtvaardig', ondanks de vele alternatieven die minder schade toebrengen aan mens en milieu. Onnodig onze leefomgeving aantasten noemen wij niet rechtvaardig, maar vernielzuchtig.

Ben je lid van die organisaties? Laat Milieudefensie <link> en Greenpeace <link> weten wat je van hun standpunt denkt. Als je overweegt het lidmaatschap op te zeggen, stuur dan een mail naar relaties@windalarm.org. Wij schrijven een gezamenlijke brief met zoveel mogelijk ondertekenaars.


Wordt lid van een politieke partij!


De gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2022 zullen cruciaal zijn voor de beslissing over windturbines in Amsterdam. Daarom is het nu tijd om de politieke partijen te laten weten dat de windturbines uit hun programma moeten. Niet iedereen weet dat de meeste partijen intern zeer democratisch zijn: ze luisteren misschien niet naar hun kiezers, maar wel naar hun leden. Die leden beslissen komende herfst over de lokale verkiezingsprogramma's en stellen de kandidatenlijsten vast. Vooral D66, SP en PvdA <links naar aanmeldpagina's > kunnen wel wat kritische geluiden gebruiken; dus wordt lid van een van deze partijen en bepaal mede hun koers. Windalarm zal de komende tijd de ledenacties coördineren.


Uitspraak Raad van State


Op 30 juni heeft de Raad van State, de hoogste rechtbank van Nederland, een belangrijke uitspraak gedaan over windparken in Delfzijl en Houten. <link>  De afgegeven vergunningen blijken in strijd te zijn met Europese normen en zijn daarom ingetrokken.  De Nederlandse overheid moet nu eerst een betere milieubeoordeling opstellen en dat kan twee jaar duren. 

De consequenties van deze uitspraak voor Amsterdam zullen aanzienlijk zijn. Volgens de gemeente kan er een eigen milieu-beoordeling (Milieu Effect Rapportage) opgesteld worden en betekent de uitspraak hooguit vertraging. Maar volgens experts gaat de uitspraak uit van mensenrechten en fundamentele grondrechten, die ook van toepassing zijn op bescherming van gezondheid en leefomgeving (Verdrag van Aarhus). Dat is veel breder dan normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. 


Onderzoek TU Delft


Deze zomer is een alarmerend rapport van ICCS verschenen. Tegelijkertijd is Europa geteisterd door extreem weer. De noodzaak voor klimaatmaatregelen blijft hiermee hoog op de agenda staan. Uit onderzoek van de TU Delft <link> blijkt dat de meeste Nederlanders het klimaat belangrijk vinden, maar dat zij wel een eerlijk klimaatbeleid willen. 

Windalarm sluit zich bij deze zienswijze aan. Wij zien dat er in het huidige beleid nog geen sprake van is rechtvaardigheid. Wij willen dat eerst de meest vervuilende industrie aangepakt wordt en dat groene energie op een intelligente manier wordt opgewekt: zonnepanelen op daken, windparken op zee.


Geen windturbines in De Ronde Venen


Deze zomer <link nieuwsbericht> ging er een streep door de plannen voor windturbines in het historische Geingebied, aan de zuidgrens van Amsterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen sprak zich op 30 juni uit tegen het plaatsen van windturbines binnen de gemeentegrenzen. Volgens CDA-fractievoorzitter Simone Borgstede is maatschappelijk draagvlak essentieel bij het doorvoeren van de energietransitie: "We moeten zorgden dat mensen van onderaf gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met duurzaamheid."

Lokale activist Anja Rutgers-Van der Loeff is verheugd: "Het is heel goed nieuws dat de politiek uiteindelijk naar de inwoners heeft geluisterd en de windturbines in de Ronde Venen heeft afgeschoten. Het is ook een belangrijk signaal naar de buurgemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, die onverstoorbaar doorgaan met hun plannen." 


RES 1.0 en verder


Het provinciale bestuur heeft de RES 1.0 vastgesteld, uitgaande van gemeentelijke RES-en 1.0. De volgende stappen worden nu door de provincie voorbereid. Zo heeft de provincie Noord-Holland een eigen plan-MER laten maken over de (globale) gevolgen van windturbines in zoekgebieden. Ook hier is het de vraag of die plan-MER voldoet aan de Europese regels. Daarnaast ligt er een concept-Omgevingsverordening waarin de provincie de 600 m afstand tussen windturbines en woningen loslaat en ook ingrepen in beschermde gebieden gemakkelijker maakt. Op 20 september worden deze stukken behandeld in de vergadering van Provinciale Staten.

Windalarm laat de juridische consequenties grondig onderzoeken. Urgent en belangrijk, maar dat kost geld. U kunt helpen door ons financieel te steunen. Mocht u nog een bijdrage willen doen dan kan dat via deze link

We danken iedereen die de acties van Windalarm financieel mogelijk maakt!


Mocht u geen bericht meer willen ontvangen van Windalarm. Klik dan op de link in de footer van dit bericht.


tinyurl: link